Một số hình ảnh hầm rượu sau khi hoàn thành thi công